kpix-7-2013-masthead kcbs 7-2013-masthead

Great America Pavilion Takes Pre-Game Entertainment Beyond Tailgate Parties

The new 16,000 sq. ft. Great America Pavilion, going up next to Levi's Stadium in Santa Clara, promises to revolutionize game day entertainment. Kiet Do reports. (6/27/14)