Arizona-Based GoDaddy Opens Silicon Valley Office

Arizona based GoDaddy opened an office in the Silicon Valley.  Elissa Harrington reports.